Jump to content
Sign in to follow this  
soft4u

Delphi 11.3 in Windows 11 connected Mac (MacOS Ventura 13.3.1) over Wifi running PAServer 22 Connection fails?

Recommended Posts

Posted (edited)

Tôi có Delphi 11.3 trong máy Mac được kết nối với Windows 11 (MacOS Ventura 13.3.1) qua Wifi chạy PAServer 22 (phiên bản 13.3.12.7 )
Nhấn nút "Kiểm tra kết nối" trong "Trình quản lý cấu hình kết nối" luôn cho tôi "Lỗi từ xa: Unknow LifeCycle : Sessio". Tôi đã tìm kiếm các diễn đàn và tất cả các mục của trang giải pháp lỗi bật lên hiển thị sau khi thử không thành công, nhưng tôi không thể tìm ra giải pháp...

 

 


Tôi đã hy vọng ai đó ở đây có thể có đề xuất hoặc chỉ cho tôi đi đúng hướng để tìm kiếm giải pháp.

Cảm ơn.

lỗi 1.jpg

 

error 2.jpg

Edited by soft4u

Share this post


Link to post
Posted (edited)

With a little help from Google translate I can make your question more accessible:-

 

Tôi có Delphi 11.3 trong máy Mac được kết nối với Windows 11 (MacOS Ventura 13.3.1) qua Wifi chạy PAServer 22 (phiên bản :  13.3.12.7 )
Nhấn nút "Kiểm tra kết nối" trong "Trình quản lý cấu hình kết nối" luôn cho tôi "Lỗi từ xa: Unknow LifeCycle : Sessio". Tôi đã tìm kiếm các diễn đàn và tất cả các mục của trang giải pháp lỗi bật lên hiển thị sau khi thử không thành công, nhưng tôi không thể tìm ra giải pháp...

I have Delphi 11.3 in my Mac connected to Windows 11 (MacOS Ventura 13.3.1) over Wifi running PAServer 22 (version: 13.3.12.

Pressing the "Test Connection" button in "Connection Configuration Manager" always gives me "Remote Error: Unknow LifeCycle : Sessio". I have searched the forums and all the items of the solution page pop up error showing up after the failed attempt, but I can't find a solution.

 

 

Tôi đã hy vọng ai đó ở đây có thể có đề xuất hoặc chỉ cho tôi đi đúng hướng để tìm kiếm giải pháp.

Cảm ơn.

I was hoping someone here could have suggestions or point me in the right direction to look for a solution.

Thank.

Edited by David Champion
spelling error

Share this post


Link to post
Posted (edited)

@soft4u

Bạn đã cài đặt đúng PAServer trên macOS chưa?  Bạn có quyền truy cập vào các thư mục nơi nó được cài đặt và nơi dự án của bạn sẽ được tải lên không? Có bất kỳ tường lửa nào chặn truy cập hoặc bất kỳ quy tắc nào để kết thúc kết nối wifi trong một khoảng thời gian không?

 

Have you installed PAServer correctly on macOS?   Do you have access privileges to the directories where it is installed and where your project will be uploaded? Is there any firewall blocking access, or any rule to end a wifi connection during a period?

 

3 hours ago, soft4u said:

nhưng tôi không thể tìm ra giải pháp...

Edited by programmerdelphi2k
  • Like 1

Share this post


Link to post

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
Sign in to follow this  

×